პირდაპირი წესით უცხოური ინვესტიციების კანონი

პირდაპირი წესით უცხოური ინვესტიციების კანონი

პირდაპირი წესით უცხოური ინვესტიციების კანონი

8469

პირდაპირი წესით უცხოური ინვესტიციების კანონი

კანონის ნომერი                                : 4875

მიღების თარიღი                              : 5/6/2003

გამოყვეყნებული ოფიციალური გაზეთი : თარიღი : 17/6/2003   ნომერი : 25141

გამოქვეყნებული ბრძანება : შედგენილი : 5  ტომი : 42

მიზანი და ფარგლები

მუხლი 1 - ამ კანონის მიზანია დაარეგულიროს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წახალისების, უცხოელი ინვესტორების უფლებების დაცვისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინვესტიციები და ინვესტორები, ნებართვისა და დამტკიცების სისტემის გარდაქმნა ინფორმაციულ სისტემად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეალიზაციისთვის და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გაზრდა განსაზღვრული პოლიტიკის მეშვეობით. ეს კანონი მოიცავს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიმართ მოქმედებას.

განმარტებები

მუხლი 2 - ამ კანონში;

a) უცხოელი ინვესტორ: პირდაპირი წესით თურქეთში ინვესტიციის განმხორციელებელი უცხოელი,

1) უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მქონე  პირები და საზღვარგარეთ მცხოვრები თურქეთის მოქალაქეები,

2) უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი იურიდიული პირები და საერთაშორისო ორგანიზაციები,

b) პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები: უცხოელი ინვესტორის მიერ,

1) შემოსული უცხოეთიდან;

- თურქეთის ცენტრალური ბანკის კაპიტალის ყიდვა-გაყიდვა კონვერტირებადი ვალუტის სახით,

- კომპანიის ფასიანი ქაღალდები (სახელმწიფო ობლიგაციების გარდა),

- მანქანები და მოწყობილობა,

- საწარმოო და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები,

2) ქვეყნის შიგნიდან;

- მოგება, შემოსავალი, მისაღები ფული ან ინვესტიციასთან დაკავშირებული სხვა უფლებები, რომლებიც გამოიყენება რეინვესტირებაში,

- უფლებები ბუნებრივი რესურსების ძებნასა და მოპოვებასთან დაკავშირებით,

i) ახალი კომპანიის დაფუძნება ან ფილიალის გახსნა,   

ii) გახდეს არსებული კომპანიის აქციონერი, სხვა აქციების შეძენის გზით, გარდა საფონდო ბირჟებისაგან ან შენაძენებისა, რომლებიც მინიმუმ 10% -იან წილს ან იგივე ხმის მიცემის უფლებას იძლევა ბირჟებიდან.,  

c) მდივანი: ხაზინის ქვედა მდივანი,

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პრინციპები

მუხლი 3 - a) თავისუფალი ინვესტირება და ეროვნულობა

თუ საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და სპეციალური კანონის დებულებებით არ არის დადგენილი:  

1- უცხოელ ინვესტორს შეუძლია განახორციელოს პირდაპირი ინვესტირება თურქეთში.  

2- უცხოელი ინვესტორები ექვემდებარებიან თანაბარ მოპყრობას შიდა ინვესტორებთან.

b) ექსპროპრიაცია და ნაციონალიზაცია

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; მისი ექსპროპრიაცია ან ნაციონალიზაცია არ შეიძლება, თუ ის არ მოითხოვს საზოგადოებრივ ინტერესს.

c) გადარიცხვები

უცხოელი ინვესტორების წმინდა მოგება თურქეთში საქმიანობისა და ოპერაციების შედეგად, დივიდენდები, გაყიდვები, ლიკვიდაცია და კომპენსაციები, ლიცენზირება, მენეჯმენტი და მსგავსი ხელშეკრულებები, უცხოური სესხების ძირითადი თანხისა და პროცენტის გადასახდელი თანხების სანაცვლოდ, ბანკებს ან კერძო ფინანსურ ინსტიტუტებს თავისუფლად გააქვთ საზღვარგარეთ .

d) (გაუქმდა: საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 11/3/2008 და დანომრილი E: 2003/71, K.: 2008/79.)

e) დავების გადაწყვეტა

კერძო სამართლის დაქვემდებარებაში მყოფი საინვესტიციო კონტრაქტებიდან გამომდინარე დავების გადაწყვეტისა და სახელმწიფო სერვისების დათმობის პირობებისა და უცხოელი ინვესტორების მიერ ადმინისტრაციასთან დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე წარმოშობილი საინვესტიციო დავების მოგვარების მიზნით; კომპეტენტური და კომპეტენტური სასამართლოების გარდა, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ეროვნული ან საერთაშორისო საარბიტრაჟო ან დავების გადაწყვეტის სხვა მეთოდები, შესაბამისი კანონმდებლობის პირობების შესრულების და მხარეების შეთანხმების პირობით.

f) არანაღდი კაპიტალის შეფასება

ნაღდი ფულის გარდა სხვა კაპიტალის შეფასება ხდება თურქეთის სავაჭრო კოდექსის დებულებების შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ უცხოეთში დაფუძნებული კომპანიების ფასიანი ქაღალდები გამოიყენება როგორც საინვესტიციო ინსტრუმენტი, საფუძვლად დაედება კომპეტენტური ორგანოების ან წარმოშობის ქვეყნის სასამართლოების ან საერთაშორისო შეფასების ინსტიტუტების შეფასებას, რომლებიც განისაზღვრება წარმოშობის ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.

g) უცხოელი პერსონალის დასაქმება

შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აძლევს მუშაობის ნებართვას უცხოელ პერსონალს, რომელიც დასაქმდება ამ კანონის ფარგლებში შექმნილ კომპანიებში, ფილიალებსა და ორგანიზაციებში. (გაუქმებული მეორე წინადადება: 28/7 / 2016-6735 / 27 მუხლი)

(გაუქმებულია მესამე-მეოთხე წინადადება: 28/7 / 2016-6735 / 27 მუხლი)

h) სამეკავშირეო ოფისები

თურქეთში უცხოური კომპანიების კანონმდებლობით დაარსებულ ქვედანაყოფს აქვს უფლებამოსილება გასცეს სამეწარმეო საქმიანობის ოფისის გახსნის ნებართვა.

 

დებულების დადგენა და ინფორმაციის მოთხოვნა

მუხლი 4 - მდივანი: იგი უფლებამოსილია განსაზღვროს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პოლიტიკის ზოგადი ჩარჩოები, განვითარების გეგმისა და წლიური პროგრამის მიზნების, ქვეყნის ზოგადი ეკონომიკური მდგომარეობის, მსოფლიოში ინვესტიციების ტენდენციების და შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და ორგანიზაციების და კერძო სექტორის პროფესიული ორგანიზაციების მოსაზრებების გათვალისწინებით და მონაწილეობა მიიღოს სხვა ორგანიზაციების საქმიანობაში ამ მიზნით.  მდივანის დამტკიცება მიიღება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და ახალი კანონპროექტის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.

ქვე მდივანი არის უფლებამოსილი მოითხოვოს სტატისტიკური ინფორმაცია ინვესტიციების შესახებ ყველა სახის სახელმწიფო დაწესებულებიდან და ორგანიზაციიდან და კერძო სექტორის პროფესიული ორგანიზაციებიდან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ ინფორმაციის სისტემის შექმნისა და გაუმჯობესების მიზნით.

უცხოელი ინვესტორები თავიანთ ინვესტიციებთან დაკავშირებით სტატისტიკურ ინფორმაციას წარუდგენენ ქვესექტარიატს, იმ პროცედურებისა და პრინციპების შესაბამისად, რომლებიც განისაზღვრება ქვესექტარიატის მიერ. ზემოხსენებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მტკიცების საშუალება, გარდა სტატისტიკური მიზნებისა.

სხვადასხვა დებულებები

მუხლი 5 - a) უცხოური კაპიტალის არსებული ორგანიზაციები

კომპანიები, რომლებიც დაარსებულია 18.1.1954 წლის No 6224 კანონის შესაბამისად, ექვემდებარებიან ამ კანონს, მათი შეძენილი უფლებების შეულახავად.

b) რეგულირება

ამ კანონის განხორციელების პრინციპები რეგულირდება დებულებით, რომელსაც ამზადებს მმართველობის დეპარტამენტი კანონის გამოქვეყნებიდან ერთი თვის განმავლობაში.

c) გაუქმებული დებულებები

გაუქმდა უცხოური კაპიტალის წახალისების კანონი No:6224, თარიღით - 18.1.1954.

მიჩნეულია, რომ No 6224 კანონი მითითებულია ამ კანონის შესაბამის დებულებებზე.

d) ამ კანონის დებულებებში ცვლილებების შეტანა ხდება მხოლოდ ამ კანონის დებულების დამატებით ან ამ კანონში ცვლილებების შეტანით.

დროებითი მუხლი 1 - ამ კანონის განხორციელების სადემონსტრაციოდ მომზადებული რეგულაციების ძალაში შესვლამდე გაგრძელდება მოქმედი განკარგულების, კომუნიკეტებისა და ცირკულარების დებულებები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება ამ კანონს.

ძალაშია

მუხლი 6 - ეს კანონი ამოქმედდება გამოქვეყნების დღიდან.

აღსრულება

მუხლი 7 - ამ კანონის დებულებებს აღასრულებს მინისტრთა საბჭო.

 

4875

ჩამონათვალი, რომელიც ასახავს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გაუქმებული კანონის ან დებულებების ძალაში შესვლის თარიღს.

ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონის / განკარგულების / საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმების ნომერი

No4875 კანონის შესწორებული ან გაუქმებული მუხლები

ძალაში შესვლის თარიღი

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 11/3/2008 და დანომრილი E: 2003/71, K.: 2008/79

3/d

ექვსი თვის შემდეგ 16/4/2008

6735

3/g

13/8/2016

Yorumlar (0)
15
açık
Köşe Yazarlarımız Tümü