უცხოელების თურქეთში კომპანიის/კომერციული ადგილის გახსნის პირობები და პროცესი

უცხოელების თურქეთში კომპანიის/კომერციული ადგილის გახსნის პირობები და პროცესი

უცხოელების თურქეთში კომპანიის/კომერციული ადგილის გახსნის პირობები და პროცესი

10.08.2005 წლისა და №25902 ოფიციალურ გაზეთში გამოქვეყნებული კომერციული ადგილის გახსნიდა და მუშაობის ლიცენზიის დებულებბეის მე-5 მუხლის  (l) ქვეპუნქტში არსებული „უცხოელების კომერციული ადგილის გახსნისა და მუშაობისთვის, უცხოელებისთვის დებულებებისა“ და №6735 კანონის მიხედვით, მანამ სანამ უცხოელი გახსნის სამუშაო ადგილს და დაიწყებს მუშაობას, მანამდე ვალდებულია, რომ სამინისტროსგან აიღოს სამუშაო ნებართვა.

იმ შემთხვევაში, თუ უცხოელებს სურთ გახსნან ბიზნესი და იმუშაონ საკუთარი სახელებითა და ანგარიშებით, მათ უნდა მიმართონ  სამინისტროს, რომ მიიღონ სამუშაო ნებართვა შესაბამის ორგანოებში   პროცედურის დასრულების შემდეგ. (როგორიცაა სამუშაო ადგილის გამოქვეყნება სავაჭრო რეესტრში ან მომუშავეთა პალატის რეესტრის ჟურნალში და საგადასახადო ნომრის მიღება)

სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი შეფასების შედეგად, უცხოელები, რომელთა მოთხოვნა დამტკიცებულია და მათ აქვთ სამუშაო ნებართვა, ვალდებულნი არიან მიმართონ შესაბამის მუნიციპალიტეტებს ამ ნებართვით და მოითხოვონ ბიზნესისა და მუშაობის  ლიცენზია.

ბიზნესის და სამუშაო ლიცენზიის გაცემისას  სამინისტრო ასევე აძლევს დროებით სამუშაო ნებართვას უცხოელ ბიზნესმენებს, რომლებიც ბიზნესის მფლობელები ან პარტნიორები არიან და შესაძლებელია შესაბამისმა მუნიციპალიტეტებმა გასცენ ბიზნესი და მუშაობის ლიცენზია დროებითი სამუშაო ნებართვით განსაზღვრული პერიოდების გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტებს არ სჭირდებათ მოითხოვონ დამოუკიდებელი სამუშაო ნებართვის სერტიფიკატი უცხოელებისაგან, რომლებსაც აქვთ დროებითი სამუშაო ნებართვა.

ქვეყანაში დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი სირიელების პროცედურები და პრინციპები რეგულირდება "დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი უცხოელების სამუშაო ნებართვების შესახებ" რეგლამენტით, რომელიც გამოქვეყნდა ოფიციალურ გაზეთში 15.01.2015 წელს და ნომრით 29594 და ამის მიხედვით იმისთვის რომ მათ იმუშავონ ქვეყანაში, ვალდებულები არიან, რომ სამინისტროსგან მიიღონ სამუშაო ნებართვა.

უცხოელები, რომლებიც დამოუკიდებლად მუშაობენ საკუთარი სახელითა და ანგარიშებით დროებითი დაცვის ფარგლებში, სამუშაო ადგილის დაარსების დასრულების შემდეგ, იმ პირობით, რომ მათ აქვთ საგადასახადო ნომრები, სამუშაო ადგილის საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტების სკანირებით, როგორიცაა სავაჭრო რეესტრის ჟურნალი კომპანიებისთვის, შესაბამისი პალატის სარეგისტრაციო დოკუმენტი უძრავი ქონების ვაჭრებისთვის, ვაჭრებისთვის და ხელოსნებისთვის, ავტომატიზაციის სისტემაში განაცხადის მიღების დროს  დაწყებამდე ვალდებულია რომ იიღოს სამუშაო ნებართვა. უფლებამოსილი ორგანოები მოითხოვენ უცხოელს სამუშაო ნებართვას ბიზნესის და მუშაობის ლიცენზიის გაცემის დროს.

Yorumlar (0)
15
açık
Köşe Yazarlarımız Tümü