პირველი და შემდგომი გასაუბრებებისთვის საჭირო დოკუმენტები

პირველი და შემდგომი გასაუბრებებისთვის საჭირო დოკუმენტები

ბინადრობის ნებართვა 30.03.2021, 18:51 30.03.2021, 19:21
პირველი და შემდგომი გასაუბრებებისთვის საჭირო დოკუმენტები

 1. მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის საჭირო დოკუმენტები
 • ბინადრობის ნებართვის განაცხადის ფორმა (ხელს უნდა აწერდეს უცხოელი ან / და კანონიერი წარმომადგენელი)
 • პასპორტი ან მისი შემცვლელი დოკუმენტის ორიგინალი და ფოტოასლი (პირადი ინფორმაციისა და ფოტოს შემცვლელი ფურცელი)
 • ოთხი (4) ფოტოსურათი (გადაღებულია ბოლო 6 თვის განმავლობაში, თეთრი ფონით და ბიომეტრიული. არ ატვირთოთ საოჯახო ფოტოები, სელფი, ფოტოები, რომლებიც რთულია ამოსაცნობად, მოძველებულია ან შავ-თეთრია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბინადრობის ნებართვა არ გაიცემა!)
 • დეკლარაცია საკმარისი და რეგულარული ფინანსური საშუალებების შესახებ ქვეყანაში ყოფნის პერიოდში (ეს დეკლარირებულია განაცხადის ფორმაში. ადმინისტრაციას შეუძლია მოითხოვოს დამხმარე დოკუმენტი.)
 • მოქმედი ჯანმრთელობის დაზღვევა (დაზღვევის პერიოდი უნდა მოიცავდეს სასურველი ბინადრობის ნებართვის ხანგრძლივობას. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთი საკმარისია):
 • ორმხრივი სოციალური დაცვის ხელშეკრულებები, რომლებიც მოიცავს სოციალური დაცვის განყოფილებებს, რომლებიც მიიღეს პროვინციებში, რომლებიც სარგებლობენ თურქეთში ელექტრონული ჯანდაცვის მომსახურებით, ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და ბეჭედი / დალუქული დოკუმენტები
 • ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და შტამპი / დალუქული დებულების დოკუმენტი, რომელიც აღებულია სოციალური დაცვის დაწესებულებიდან (SGK– დან აღებული დებულებები უნდა იყოს ისე, რომ ფარავდეს როგორც თავად პირის, ასევე ოჯახის წევრების ოჯახის ბინადრობის ნებართვებს.)
 • სოციალური დაცვის დაწესებულებაში აღებული ჯანმრთელობის დაზღვევა ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული დოკუმენტი
 • კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევა (პოლისი უნდა შეიცავდეს ფრაზას "ეს პოლისი მოიცავს მინიმალური დაფარვის სტრუქტურას, რომელიც მითითებულია ცირკულარში ჯანმრთელობის დაზღვევის შესახებ, რომელიც უნდა გაკეთდეს ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნებში, თარიღითი 06/06/2014 და ნომერი 9." გთხოვთ, ხელი მოაწეროთ თქვენს სადაზღვევო პოლისს განაცხადის წარდგენის დროს და

წარადგინეთ ბეჭედი / დალუქული ორიგინალი!

 გახანგრძლივების განაცხადისთვის თქვენი განაცხადის ფაილში განათავსეთ მხოლოდ თქვენი პოლისის დამტკიცებული (შტამპიანი, ხელმოწერილი) ასლი.)

 1. მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვისას საერთო განმარტებები

თუ იმყოფებით ქირით, თქვენს განაცხადის დოკუმენტებს დაურთეთ ხელშეკრულების ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. თუ იმყოფებით ისეთ ადგილებში, როგორიცაა სასტუმრო, მოტელი, თქვენს განაცხადს დაურთეთ დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს ამ ადგილებში თქვენს ყოფნას. თუ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში იმყოფებით, თან უნდა დაურთოთ თქვენს საცხოვრებელში ყოფნის ელექტრონული ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და დალუქული / ბეჭედიანი დოკუმენტი.

მესამე პირთან (ნათესავის გარდა) დარჩენის შემთხვევაში საჭიროა მასპინძლის ნოტარიულად დამოწმებული ვალდებულება (თუ მასპინძელი დაქორწინებულია და აგრეთვე მეუღლის ნოტარიულად დამოწმებული ვალდებულება). დასაქმების, სახლისა და მოვლის მიზნით მასპინძლობა განიხილება არაუფლებამოსილი სამუშაოს ფარგლებში და ამ შემთხვევებში უცხოელის და დამსაქმებლისთვის დაწესებულია ადმინისტრაციული ჯარიმა, უცხოელს ემუქრება დეპორტაცია, დეპორტაციის პროცედურები იწყება უცხოელის წინააღმდეგ დამსაქმებლის ხარჯზე.

ბავშვებისთის საჭიროა პასპორტი ან მისი შემცვლელი დოკუმენტი, თუ პირადობის მოქმობიდან ვერ მოხერხდა დედისა და მამის ამოცნობა, მოითხოვება დაბადების მოწმობა. დამტკიცებული თანხმობის საბუთი მოითხოვება იმ შემთხვევებში, როდესაც რომელიმე მშობელი არ იმყოფება ადგილზე (გარდაცვალების შემთხვევაში, მეორე მეუღლემ უნდა წარმოადგინოს გარდაცვალების მოწმობა). განქორწინების შემთხვევაში მოითხოვება ბავშვის მინდობილობის დამოწმებული დოკუმენტი. თუ ეს დოკუმენტები მიიღეს თურქეთის ხელისუფლებისგან, უნდა გააჩნდეს ელექტრონული ხელმოწერა / ხელმოწერა და ბეჭედი / დალუქული, თუ ისინი უცხოეთიდან არის მიღებული, მათ უნდა ჰქონდეთ აპოსტილი და  თარგმანი თურქულ ენაზე. თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )

თუ პიროვნება თვრამეტ წელზე პატარაა უცხოეთში მყოფი დედის/მამის მიერ გაცემული მინდობილობა, თურქეთში მყოფ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე გაცემული. საჭიროა ქორწინების მოწმობა ან ქორწინების დამადასტურებელი დოკუმენტის დამოწმებული ქსეროასლი.(ზოგადად პირველი 3 გვერდი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას). თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )

შემდგომი განაცხადებისთვის წინა ბინადრობის ნებართვა ბარდება და ქსეროასლი თან ერთვის განაცხადის დოკუმენტებს.

 1. მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის დოკუმენტები დარჩენის მიზეზების შესაბამისად

დარჩენის მიზეზი

  1. ისინი ვინც სამეცნიერო კვლევისთვის აპირებენ ჩამოსვლას
 • თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო წარმომადგენლობისგან აღებული შესაბამისი მიზნობრივი ვიზა (არქეოლოგიური გათხრებისა და ზედაპირული კვლევებისთვის)
 • ოფიციალური, ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და დალუქული / შტამპიანი დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს კვლევის ხანგრძლივობასა და ადგილს
  1. მათ ვისაც თურქეთში უძრავი ქონება აქვთ
 • ოფიციალური, ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და დალუქული / შტამპიანი დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს ადგილი მას ეკუთვნის
  1. ისინი ვინც აპირებენ რომ დაიწყონ ბიზნესი
 • საკონტაკტო პირისგან ან კომპანიისგან მიღებული მოპატიჟების წერილი ან მსგავსი დოკუმენტი [საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება მოეთხოვოს დამხმარე ინფორმაცია და დოკუმენტაცია ფიზიკურ პირზე  ან კომპანიაზე  (მაგალითად, ნოტარიულად დამოწმებული კომპანიის საქმიანობის სერთიფიკატი, ნოტარიულად დამოწმებული საგადასახადო დოკუმენტი, ნოტარიულად დამოწმებული სავაჭრო რეესტრის ჟურნალი, ნოტარიულად დამოწმებული ხელმოწერის ცირკულარი)]
  1. ისინი, ვინც მონაწილეობას მიიღებენ სამსახურეობრივ საგანმანათლებლო პროგრამებში
 • სამსახურეობრივ საგანმანათებლო პროგრამებში დასასწრებად საჯარო დაწესებულებებიდან და ორგანიზაციებიდან აღებული დოკუმენტი, სადაც მითითებული იქნება პერიოდი და ადგილი (ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და დალუქული / შტამპიანი დოკუმენტი ბლანკზე)
  1. ისინი ვინც სტაჟირებისთვის გაცვლითი პროგრამით ჩამოვლენ (არასაგანმანათლებლო პროგრამები)
 • ტრენინგის / სტაჟირების მოწმობა, რომელიც უნდა იქნას მიღებული იმ ინსტიტუციებისა და ორგანიზაციებისგან, სადაც ჩატარდება ტრენინგი / სტაჟირება (ელექტრონული ხელმოწერით / ხელმოწერილი და დალუქული / ბეჭედიანი დოკუმენტი)
  1. ისინი ვინც აპირებს ტურისტული მიზნით დარჩენას
 • ინფორმაცია ან დოკუმენტი სამგზავრო გეგმისა და განსახლების შესახებ, ადმინისტრაციის მოთხოვნის შემთხვევაში
  1. საოჯახო ბინადრობის ნებართვიდან მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვაზე გადამსვლელები
 • წინა ბინადრობის ნებართვის ორიგინალის წარდგენა (ქსეროასლი თან ერთვის სააპლიკაციო დოკუმენტებს)
 • მოკლევადიან ბინადრობის ნებართვაზე გადასასვლელი ინფორმაცია და დოკუმენტები:
 • სასამართლოს გადაწყვეტილება განქორწინების თაობაზე (განქორწინება თურქეთის მოქალაქესთან 3 ან მეტი წლის ქორწინების კავშირის შემდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემთხვევაში; თუ იგი არის ოჯახში ძალადობის მსხვეპლი, სასამართლო არ მოითხოვს 3 წლის პირობას)
 • სპონსორის გარდაცვალების მოწმობა (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )
  1. სამკურნალოდ ჩამოსულები
 • სამკურნალო სახელმწიფო ან კერძო საავადმყოფოებიდან აღებული საბუთი, რომელიც მიუთითებს, რომ საავადმყოფოში მიღება გაკეთებულია და მკურნალობა დაწყებულია (მან უნდა აჩვენოს მკურნალობის ხანგრძლივობა, მას ხელი უნდა მოაწეროს მთავარმა ექიმმა, ერთმა ექიმმა და ჰქონდეს ბეჭედი და იყოს დალუქონ)
  1. მოთხოვნა ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ
 • ხელმოწერილი იქნება ხელისუფლების ორგანოების მიერ, რომელშიც ნათქვამია, რომ პირი უნდა დარჩეს თურქეთში / ხელმოწერილი ბეჭედი / დალუქული საბუთები (არ უნდა აღემატებოდეს No6458 კანონში მითითებულ ვადას).
  1. მოთხოვნა სასამართლო ორგანოების მიერ
 • ხელმოწერილი იქნება სასამართლო ორგანოს მიერ, რომელშიც ნათქვამია, რომ პირი უნდა დარჩეს თურქეთში / ხელმოწერილი ბეჭედი / დალუქული საბუთები (არ უნდა აღემატებოდეს No6458 კანონში მითითებულ ვადას).
  1. სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილება
 • სასამართლო ორგანოების მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი ან  ელექტრონული ხელმოწერით, რომელშიც ნათქვამია, რომ პირი უნდა დარჩეს თურქეთში / ხელმოწერილი და დალუქული / შტამპიანი (არ უნდა აღემატებოდეს No6458 კანონში მითითებულ ვადას).
  1. მათ ვინც უმაღლესი განათლების დამთავრების შემდეგ 6 თვის განმავლობაში შეიტანეს განაცხადი
 • დიპლომის ან დროებითი დამამთავრებელი დოკუმენტის ორიგინალი და ფოტოასლი
  1. შეთანხმებების ფარგლებში განათლება
 • ტრენინგის / სტაჟირების მოწმობა, რომელიც უნდა იქნას მიღებული იმ ინსტიტუციებისა და ორგანიზაციებისგან, სადაც ჩატარდება ტრენინგი / სტაჟირება (ელექტრონული ხელმოწერით / ხელმოწერილი და დალუქული / ბეჭედიანი დოკუმენტი)
  1. ისინი ვინც უნდა დასწროს თურქული ენის შემსწავლელ კურსებს
 • განათლების სერტიფიკატი, რომელიც მიიღება თურქული ენის კურსის გავლის უფლებამოსილი დაწესებულების ან ორგანიზაციისგან (ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და დალუქული / ბეჭედიანი დოკუმენტი)
  1. ისინი ვინც საჯარო ორგანოების შუამდგომლობით ჩამოდიან სასწავლო, კვლევით, სტაჟირებისა და კურებისთვის
 • დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს პროგრამის ხანგრძლივობასა და ადგილსამყოფელს საჯარო დაწესებულებებიდან ან ორგანიზაციებიდან, სადაც მიიღება განათლება, კვლევა, სტაჟირება ან კურსი (ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და დალუქული / ბეჭედი)
  1. ადმინისტრაციული ორგანოების გადაწყვეტილება
 • დოკუმენტი, რომელიც ხელმოწერილი იქნება ხელისუფლების ორგანოებისგან, რომელშიც ნათქვამია, რომ პირი უნდა დარჩეს თურქეთში / ხელმოწერილი და დალუქული / შტამპიანი ( არ უნდა აღემატებოდეს No6458 კანონში მითითებულ ვადას, )
 1. სტუდენტური ბინადრობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტები
 • ბინადრობის ნებართვის განაცხადის ფორმა (ხელს უნდა აწერდეს უცხოელი ან / და კანონიერი წარმომადგენელი)
 • პასპორტი ან მისი შემცვლელი დოკუმენტის ორიგინალი და ფოტოასლი (პირადი ინფორმაციისა და ფოტოს შემცვლელი ფურცელი)
 • ოთხი (4) ფოტოსურათი (გადაღებულია ბოლო 6 თვის განმავლობაში, თეთრი ფონით და ბიომეტრიული. არ ატვირთოთ საოჯახო ფოტოები, სელფი, ფოტოები, რომლებიც რთულია ამოსაცნობად, მოძველებულია ან შავ-თეთრია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბინადრობის ნებართვა არ გაიცემა!)
 • დეკლარაცია საკმარისი და რეგულარული ფინანსური საშუალებების შესახებ ქვეყანაში ყოფნის პერიოდში (ეს დეკლარირებულია განაცხადის ფორმაში. ადმინისტრაციას შეუძლია მოითხოვოს დამხმარე დოკუმენტი.)
 • მოქმედი ჯანმრთელობის დაზღვევა (დაზღვევის პერიოდი უნდა მოიცავდეს სასურველი ბინადრობის ნებართვის ხანგრძლივობას. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთი საკმარისია):
 • ორმხრივი სოციალური დაცვის ხელშეკრულებები, რომლებიც მოიცავს სოციალური დაცვის განყოფილებებს, რომლებიც მიიღეს პროვინციებში, რომლებიც სარგებლობენ თურქეთში ელექტრონული ჯანდაცვის მომსახურებით, ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და ბეჭედი / დალუქული დოკუმენტები
 • ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და შტამპი / დალუქული დებულების დოკუმენტი, რომელიც აღებულია სოციალური დაცვის დაწესებულებიდან (SGK– დან აღებული დებულებები უნდა იყოს ისე, რომ ფარავდეს როგორც თავად პირის, ასევე ოჯახის წევრების ოჯახის ბინადრობის ნებართვებს.)
 • სოციალური დაცვის დაწესებულებაში აღებული ჯანმრთელობის დაზღვევა ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული დოკუმენტი
 • კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევა (პოლისი უნდა შეიცავდეს ფრაზას "ეს პოლისი მოიცავს მინიმალური დაფარვის სტრუქტურას, რომელიც მითითებულია ცირკულარში ჯანმრთელობის დაზღვევის შესახებ, რომელიც უნდა გაკეთდეს ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნებში, თარიღითი 06/06/2014 და ნომერი 9." გთხოვთ, ხელი მოაწეროთ თქვენს სადაზღვევო პოლისს განაცხადის წარდგენის დროს და

წარადგინეთ ბეჭედი / დალუქული ორიგინალი!

 გახანგრძლივების განაცხადისთვის თქვენი განაცხადის ფაილში განათავსეთ მხოლოდ თქვენი პოლისის დამტკიცებული (შტამპიანი, ხელმოწერილი) ასლი.)

 • სტუდენტის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც მიუთითებს რომ პირი აქტიური სტუდენტია (ელექტორონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და დალუქული / შტამპიანი დოკუმენტი)
 1. სტუდენტური ბინადრობის ნებართვის საერთო განმარტებები

სტუდენტის განცხადების შემთხვევაში, რეგისტრაციიდან სამი თვის განმავლობაში მათ არ მოეთხოვებათ ჯანმრთელობის დაზღვევის წარდგენა, სამი თვის შემდეგ შემდეგ ჯანმრთელობის დაზღვევის გაკეთების შემდეგ მან უნდა აცნობოს ადმინისტრაციას.

სტუდენტური დოკუმენტები მიიღება იმ დაწესებულებიდან, სადაც იღებს განათლებას, ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და ბეჭედი / დალუქული.

თუ გათვლილი პერიოდში ვერ მოახერხა სწავლის დასრულება, მან უნდა წარმოადგინოს აქტიური სტუდენტის მოწმობა სასწავლებლიდან და ყველა განაცხადზე ის მიიღებს ერთწლიან ბინადრობის ნებართვას.

სტუდენტებს, რომლებიც ჩაირიცხებიან დაწყებით, საშუალო და ლიცეუმის სკოლებში, უნდა ჰქონდეთ სასწავლო მიზნისთვის შესაფერისი ვიზა, რათა შეიტანონ განაცხადი სტუდენტის ბინადრობის ნებართვის მისაღებად.

თუ არ ხართ მოსამზადებელ, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის,დოქტორანტურის პროგრამებზე და თურქული ენის შესწავლის კურსებისთვის ხართ, თქვენ არ გაქვთ უფლება მიიროდ სტუდენტური ბინადრობის ნებართვა. ამ შემთხვევაში საჭიროა, რომ შეავსოდ მოკლევადიან ბინადრობის ნებართვისთვის.

თუ თქვენ ჩაირიცხეთ ღია საგანმანათლებლო პროგრამაში, ვერ მიმართავთ სტუდენტის ბინადრობის ნებართვას. თქვენ უნდა მიმართოთ ბინადრობის ნებართვის ერთ-ერთ სხვა სახეობას, რომლის მოტხოვნებსაც აკმაყოფილებთ.

თქვენ ვერ მიმართავთ სტუდენტის ბინადრობის ნებართვას, თუ თქვენ მოხვედით უნივერსიტეტებში სპეციალური სტუდენტის, სტუმარი სტუდენტისა და კვლევითი პროგრამის ფარგლებში. თქვენ უნდა მიმართოთ ბინადრობის ნებართვის ერთ-ერთ სხვა სახეობას, რომელიც მოთხოვნებსაც აკმაყოფილებთ.

თქვენი ბინადრობის ნებართვის პერიოდში; თუ (1) გააგრძელებთ სწავლას იმავე უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტზე / განყოფილებაში, ან (2) იმავე ქალაქში სხვა უნივერსიტეტში გადახვედით, გთხოვთ, ამის შესახებ 20 სამუშაო დღის განმავლობაში აცნობოთ საიმიგრაციო პროვინციის დირექციას.

თუ სხვა ქალაქში გადახვედით და შეიცვალეთ უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი ან დეპარტამენტი, თქვენ უნდა მიმართოთ ბინადრობის ნებართვის იმ მიგრაციის დირექტორატს იმ პროვინციისა დაქალაქის მიხედვით,სადაც მდებარეობს თქვენი ახალი უნივერსიტეტი. ყველა პროცედურას ასრულებს საიმიგრაციო ადმინისტრაციის პროვინციული დირექცია იმ ქალაქში, სადაც თქვენი ახალი უნივერსიტეტი მდებარეობს.

თუ საცხორებელ ადგილას რჩებით ქირით, უნდა წარადგინოთ ნოტარიულად დამოწმებული ქირავნობის ხელშეკრულება.

თუ რჩებით სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში, ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული.

თუ რჩებით ისეთ ადგილებში როგორიცაა სასტუმრო, ოტელი, შესაბამსი დოკუმენტი უნდა წარადგინოთ.

მესამე პირთან (ნათესავის გარდა) დარჩენის შემთხვევაში საჭიროა მასპინძლის ნოტარიულად დამოწმებული ვალდებულება (თუ მასპინძელი დაქორწინებულია და აგრეთვე მეუღლის ნოტარიულად დამოწმებული ვალდებულება). დასაქმების, სახლისა და მოვლის მიზნით მასპინძლობა განიხილება არაუფლებამოსილი სამუშაოს ფარგლებში და ამ შემთხვევებში უცხოელის და დამსაქმებლისთვის დაწესებულია ადმინისტრაციული ჯარიმა, უცხოელს ემუქრება დეპორტაცია, დეპორტაციის პროცედურები იწყება უცხოელის წინააღმდეგ დამსაქმებლის ხარჯზე.

ბავშვებისთის საჭიროა პასპორტი ან მისი შემცვლელი დოკუმენტი, თუ პირადობის მოქმობიდან ვერ მოხერხდა დედისა და მამის ამოცნობა, მოითხოვება დაბადების მოწმობა. დამტკიცებული თანხმობის საბუთი მოითხოვება იმ შემთხვევებში, როდესაც რომელიმე მშობელი არ იმყოფება ადგილზე (გარდაცვალების შემთხვევაში, მეორე მეუღლემ უნდა წარმოადგინოს გარდაცვალების მოწმობა). განქორწინების შემთხვევაში მოითხოვება ბავშვის მინდობილობის დამოწმებული დოკუმენტი. თუ ეს დოკუმენტები მიიღეს თურქეთის ხელისუფლებისგან, უნდა გააჩნდეს ელექტრონული ხელმოწერა / ხელმოწერა და ბეჭედი / დალუქული, თუ ისინი უცხოეთიდან არის მიღებული, მათ უნდა ჰქონდეთ აპოსტილი და  თარგმანი თურქულ ენაზე. თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )

თუ პიროვნება თვრამეტ წელზე პატარაა უცხოეთში მყოფი დედის/მამის მიერ გაცემული მინდობილობა, თურქეთში მყოფ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე გაცემული. საჭიროა ქორწინების მოწმობა ან ქორწინების დამადასტურებელი დოკუმენტის დამოწმებული ქსეროასლი.(ზოგადად პირველი 3 გვერდი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას). თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )

შემდგომი განაცხადებისთვის წინა ბინადრობის ნებართვა ბარდება და ქსეროასლი თან ერთვის განაცხადის დოკუმენტებს.

დარჩენის მიზეზები

  1. დაწყებითი სკოლა (1 წელი)
 • თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო წარმომადგენლობისგან აღებული შესაბამისი ვიზა (მხოლოდ დაწყებითი და საშუალო განათლებისთვის)
  1. საშუალო სკოლა (1 წელი)
 • თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო წარმომადგენლობისგან აღებული შესაბამისი ვიზა (მხოლოდ დაწყებითი და საშუალო განათლებისთვის)
  1. ლიცეუმი (1 წელი)
 • თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო წარმომადგენლობისგან აღებული შესაბამისი ვიზა (მხოლოდ დაწყებითი და საშუალო განათლებისთვის)
  1. სამხედრო სკოლა
 • თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო წარმომადგენლობისგან აღებული შესაბამისი ვიზა (მხოლოდ დაწყებითი და საშუალო განათლებისთვის)
  1. ისინი, ვინც სწავლობენ ეროვნული განათლების სამინისტროს არაწევრ სკოლებში (1 წელი) (საერთაშორისო ორგანიზაციები, საელჩო და საკონსულო სკოლები) (საფასურის გადახდით)
 • თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო წარმომადგენლობისგან აღებული შესაბამისი ვიზა (მხოლოდ დაწყებითი და საშუალო განათლებისთვის)
  1.  მოსამზადებელი (2 წელი)
 • საერთო დოკუმენტები
  1. ბაკალავრიატი (4 წელი)
 • საერთო დოკუმენტები
  1. ბაკალავრიატი - სტომატოლოგია / ფარმაცია / ვეტერინარული ფაკულტეტები (5 წელი)
 • საერთო დოკუმენტები
  1. ბაკალავრიატი - მედიცინის ფაკულტეტი (6 წელი)
 • საერთო დოკუმენტები
  1. სამხედრო სკოლები (4 წელი)
 • თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო წარმომადგენლობისგან აღებული შესაბამისი ვიზა (მხოლოდ დაწყებითი და საშუალო განათლებისთვის)
  1. მაგისტრატურა (2 წელი)
 • საერთო დოკუმენტები
  1. დოქტორანტურა (3 წელი)
 • საერთო დოკუმენტები
  1.  სპეციალიზებული სწავლება მედიცინაში / TUS (3 წელი)
 • დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ თქვენ ხართ TUS-ის პროგრამაში
  1. სპეციალიზებული სწავლება სტომატოლოგიაში / DUS (3 წელი)
 • დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ თქვენ ხართ DUS-ის პროგრამაში
  1. უნივერსიტეტის მიერ გაგზავნილი თურქული ენის კურსებზე (1 წელი)
 • შტამპიანი / დალუქული და ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელიც ასახავს თურქული ენის კურსის გავლის უფლებამოსილი დაწესებულებიდან ან ორგანიზაციიდან (კურსის ხანგრძლივობა მითითებული უნდა იყოს)
  1. Erasmus პროგრამის ფარგლებში ჩამოსული სტუდენტები (1 წელი)
 • ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და შტამპი / დალუქული დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს, რომ ისინი საგანმანათლებლო "გაცვლითი პროგრამის" ფარგლებში არიან ჩამოსულები.
  1. სხვა გაცვლითი პროგრამებით ჩამოსული სტუდენტები (1 წელი)
 • ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და შტამპი / დალუქული დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს, რომ ისინი საგანმანათლებლო "გაცვლითი პროგრამის" ფარგლებში არიან ჩამოსულები.
 1. გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა
  1. მინიმუმ 8 წლიანი თურქეთში უწყვეტად მცხოვრებთათვის გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა
 • ბინადრობის ნებართვის განაცხადის ფორმა (ხელს უნდა აწერდეს უცხოელი ან / და კანონიერი წარმომადგენელი)
 • მინიმუმ 6 თვის მოქმედების ვადის მქონე პასპორტი ან მისი შემცვლელი დოკუმენტის ორიგინალი და ფოტოასლი (პირადი ინფორმაციისა და ფოტოს შემცვლელი ფურცელი)
 • ოთხი (4) ფოტოსურათი (გადაღებულია ბოლო 6 თვის განმავლობაში, თეთრი ფონით და ბიომეტრიული. არ ატვირთოთ საოჯახო ფოტოები, სელფი, ფოტოები, რომლებიც რთულია ამოსაცნობად, მოძველებულია ან შავ-თეთრია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბინადრობის ნებართვა არ გაიცემა!)
 • წინა ბინადრობის ნებართვის ფოტოასლი (არსებობის შემთხვევაში უკან უნდა დაბრუნდეს)
 • დეკლარაცია საკმარისი და რეგულარული ფინანსური საშუალებების შესახებ ქვეყანაში ყოფნის პერიოდში (ეს დეკლარირებულია განაცხადის ფორმაში. ადმინისტრაციას შეუძლია მოითხოვოს დამხმარე დოკუმენტი.)
 • მოქმედი ჯანმრთელობის დაზღვევა (დაზღვევის პერიოდი უნდა მოიცავდეს სასურველი ბინადრობის ნებართვის ხანგრძლივობას. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთი საკმარისია):
 • ორმხრივი სოციალური დაცვის ხელშეკრულებები, რომლებიც მოიცავს სოციალური დაცვის განყოფილებებს, რომლებიც მიიღეს პროვინციებში, რომლებიც სარგებლობენ თურქეთში ელექტრონული ჯანდაცვის მომსახურებით, ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და ბეჭედი / დალუქული დოკუმენტები
 • ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და შტამპი / დალუქული დებულების დოკუმენტი, რომელიც აღებულია სოციალური დაცვის დაწესებულებიდან (SGK– დან აღებული დებულებები უნდა იყოს ისე, რომ ფარავდეს როგორც თავად პირის, ასევე ოჯახის წევრების ოჯახის ბინადრობის ნებართვებს.)
 • სოციალური დაცვის დაწესებულებაში აღებული ჯანმრთელობის დაზღვევა ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული დოკუმენტი
 • მინიმუმ 1 წლიანი კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევა (პოლისი უნდა შეიცავდეს ფრაზას "ეს პოლისი მოიცავს მინიმალური დაფარვის სტრუქტურას, რომელიც მითითებულია ცირკულარში ჯანმრთელობის დაზღვევის შესახებ, რომელიც უნდა გაკეთდეს ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნებში, თარიღითი 06/06/2014 და ნომერი 9." გთხოვთ, ხელი მოაწეროთ თქვენს სადაზღვევო პოლისს განაცხადის წარდგენის დროს და

წარადგინეთ ბეჭედი / დალუქული ორიგინალი!

 გახანგრძლივების განაცხადისთვის თქვენი განაცხადის ფაილში განათავსეთ მხოლოდ თქვენი პოლისის დამტკიცებული (შტამპიანი, ხელმოწერილი) ასლი.)

 1. გრძელვადიანი ბინადრობის მოწმობისთვის განმარტებები

სტუდენტის განცხადების შემთხვევაში, რეგისტრაციიდან სამი თვის განმავლობაში მათ არ მოეთხოვებათ ჯანმრთელობის დაზღვევის წარდგენა, სამი თვის შემდეგ შემდეგ ჯანმრთელობის დაზღვევის გაკეთების შემდეგ მან უნდა აცნობოს ადმინისტრაციას.

თუ საცხორებელ ადგილას რჩებით ქირით, უნდა წარადგინოთ ნოტარიულად დამოწმებული ქირავნობის ხელშეკრულება.

თუ რჩებით ისეთ ადგილებში როგორიცაა სასტუმრო, ოტელი, შესაბამსი დოკუმენტი უნდა წარადგინოთ.

მესამე პირთან (ნათესავის გარდა) დარჩენის შემთხვევაში საჭიროა მასპინძლის ნოტარიულად დამოწმებული ვალდებულება (თუ მასპინძელი დაქორწინებულია და აგრეთვე მეუღლის ნოტარიულად დამოწმებული ვალდებულება). დასაქმების, სახლისა და მოვლის მიზნით მასპინძლობა განიხილება არაუფლებამოსილი სამუშაოს ფარგლებში და ამ შემთხვევებში უცხოელის და დამსაქმებლისთვის დაწესებულია ადმინისტრაციული ჯარიმა, უცხოელს ემუქრება დეპორტაცია, დეპორტაციის პროცედურები იწყება უცხოელის წინააღმდეგ დამსაქმებლის ხარჯზე.

ბავშვებისთის საჭიროა პასპორტი ან მისი შემცვლელი დოკუმენტი, თუ პირადობის მოქმობიდან ვერ მოხერხდა დედისა და მამის ამოცნობა, მოითხოვება დაბადების მოწმობა. დამტკიცებული თანხმობის საბუთი მოითხოვება იმ შემთხვევებში, როდესაც რომელიმე მშობელი არ იმყოფება ადგილზე (გარდაცვალების შემთხვევაში, მეორე მეუღლემ უნდა წარმოადგინოს გარდაცვალების მოწმობა). განქორწინების შემთხვევაში მოითხოვება ბავშვის მინდობილობის დამოწმებული დოკუმენტი. თუ ეს დოკუმენტები მიიღეს თურქეთის ხელისუფლებისგან, უნდა გააჩნდეს ელექტრონული ხელმოწერა / ხელმოწერა და ბეჭედი / დალუქული, თუ ისინი უცხოეთიდან არის მიღებული, მათ უნდა ჰქონდეთ აპოსტილი და  თარგმანი თურქულ ენაზე. თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)

თუ პიროვნება თვრამეტ წელზე პატარაა უცხოეთში მყოფი დედის/მამის მიერ გაცემული მინდობილობა, თურქეთში მყოფ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე გაცემული.

საჭიროა ქორწინების მოწმობა ან ქორწინების დამადასტურებელი დოკუმენტის დამოწმებული ქსეროასლი.(ზოგადად პირველი 3 გვერდი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას). თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )

შემდგომი განაცხადებისთვის წინა ბინადრობის ნებართვა ბარდება და ქსეროასლი თან ერთვის განაცხადის დოკუმენტებს.

 1. საოჯახო ბინადრობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტები

თავად პიროვნებისგან;

 • ბინადრობის ნებართვის განაცხადის ფორმა (ხელს უნდა აწერდეს უცხოელი ან / და კანონიერი წარმომადგენელი)
 • პასპორტი ან მისი შემცვლელი დოკუმენტის ორიგინალი და ფოტოასლი (პირადი ინფორმაციისა და ფოტოს შემცვლელი ფურცელი)
 • ოთხი (4) ფოტოსურათი (გადაღებულია ბოლო 6 თვის განმავლობაში, თეთრი ფონით და ბიომეტრიული. არ ატვირთოთ საოჯახო ფოტოები, სელფი, ფოტოები, რომლებიც რთულია ამოსაცნობად, მოძველებულია ან შავ-თეთრია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბინადრობის ნებართვა არ გაიცემა!)

სპონსორისგან;

 • პასპორტი ან მისი შემცვლელი დოკუმენტის ორიგინალი და ფოტოასლი (პირადი ინფორმაციისა და ფოტოს შემცვლელი ფურცელი)
 • პირადობის მოწმობის ორიგინალი და ასლი (თუ თურქეთის მოქალაქეა)
 • ბინადრობის / მუშაობის ნებართვის დოკუმენტის ორიგინალი და ასლი, თუ  ლურჯი ბარათი აქვს, ლტოლვილის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან მეორადი დაცვის მფლობელი (თუ არა თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე)
 • დეკლარაცია საკმარისი და რეგულარული ფინანსური საშუალებების შესახებ ქვეყანაში ყოფნის პერიოდში (ეს დეკლარირებულია განაცხადის ფორმაში. ადმინისტრაციას შეუძლია მოითხოვოს დამხმარე დოკუმენტი.)
 • მთლიანად ოჯახის წევრებისთვის მოქმედი ჯანმრთელობის დაზღვევა (დაზღვევის პერიოდი უნდა მოიცავდეს სასურველი ბინადრობის ნებართვის ხანგრძლივობას. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთი საკმარისია):
 • ორმხრივი სოციალური დაცვის ხელშეკრულებები, რომლებიც მოიცავს სოციალური დაცვის განყოფილებებს, რომლებიც მიიღეს პროვინციებში, რომლებიც სარგებლობენ თურქეთში ელექტრონული ჯანდაცვის მომსახურებით, ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და ბეჭედი / დალუქული დოკუმენტები
 • ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და შტამპი / დალუქული დებულების დოკუმენტი, რომელიც აღებულია სოციალური დაცვის დაწესებულებიდან (SGK– დან აღებული დებულებები უნდა იყოს ისე, რომ ფარავდეს როგორც თავად პირის, ასევე ოჯახის წევრების ოჯახის ბინადრობის ნებართვებს.)
 • სოციალური დაცვის დაწესებულებაში აღებული ჯანმრთელობის დაზღვევა ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული დოკუმენტი
 • კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევა (პოლისი უნდა შეიცავდეს ფრაზას "ეს პოლისი მოიცავს მინიმალური დაფარვის სტრუქტურას, რომელიც მითითებულია ცირკულარში ჯანმრთელობის დაზღვევის შესახებ, რომელიც უნდა გაკეთდეს ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნებში, თარიღითი 06/06/2014 და ნომერი 9." გთხოვთ, ხელი მოაწეროთ თქვენს სადაზღვევო პოლისს განაცხადის წარდგენის დროს და

წარადგინეთ ბეჭედი / დალუქული ორიგინალი!

გახანგრძლივების განაცხადისთვის თქვენი განაცხადის ფაილში განათავსეთ მხოლოდ თქვენი პოლისის დამტკიცებული (შტამპიანი, ხელმოწერილი) ასლი.)

ნასამართლეობის ცნობა (თავისი ქვეყნის ორგანოებიდან, სასურველია მოითხოვოთ თქვენი დოკუმენტი განაცხადამდე მინიმუმ 3 თვით ადრე,) ან თუ პირი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაშ თურქეთში ცხოვრობს, აღნიშნული დოკუმენტი შეუძლია აიღოს თურქეთის ორგანოებიდამაც.თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)

 • დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს რომ პირი რეგისტრირებულია მისამართების სისტემაში (ელექტრონულად ხელმოწერილი / ხელმოწერილი და შტამპი / დალუქული დოკუმენტი, აღნიშნული დოკუმენტი  უნდა მიიღოს პროვინციული / რაიონის მოსახლეობის დირექტორატებიდან)
 1. საოჯახო ბინადრობის ნებართვისთვის საერთო განმარტებები

თუ საცხორებელ ადგილას რჩებით ქირით, უნდა წარადგინოთ ნოტარიულად დამოწმებული ქირავნობის ხელშეკრულება.

თუ რჩებით ისეთ ადგილებში როგორიცაა სასტუმრო, ოტელი, შესაბამსი დოკუმენტი უნდა წარადგინოთ.

თუ რჩებით სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში, საერთო საცხოვრებლიდან აღებული ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი ელექტრონული ხელმოწერით/ხელმოწერით და ბეჭედდასმული/დალუქული.

მესამე პირთან (ნათესავის გარდა) დარჩენის შემთხვევაში საჭიროა მასპინძლის ნოტარიულად დამოწმებული ვალდებულება (თუ მასპინძელი დაქორწინებულია და აგრეთვე მეუღლის ნოტარიულად დამოწმებული ვალდებულება). დასაქმების, სახლისა და მოვლის მიზნით მასპინძლობა განიხილება არაუფლებამოსილი სამუშაოს ფარგლებში და ამ შემთხვევებში უცხოელის და დამსაქმებლისთვის დაწესებულია ადმინისტრაციული ჯარიმა, უცხოელს ემუქრება დეპორტაცია, დეპორტაციის პროცედურები იწყება უცხოელის წინააღმდეგ დამსაქმებლის ხარჯზე.

ბავშვებისთის საჭიროა პასპორტი ან მისი შემცვლელი დოკუმენტი, თუ პირადობის მოქმობიდან ვერ მოხერხდა დედისა და მამის ამოცნობა, მოითხოვება დაბადების მოწმობა. დამტკიცებული თანხმობის საბუთი მოითხოვება იმ შემთხვევებში, როდესაც რომელიმე მშობელი არ იმყოფება ადგილზე (გარდაცვალების შემთხვევაში, მეორე მეუღლემ უნდა წარმოადგინოს გარდაცვალების მოწმობა). განქორწინების შემთხვევაში მოითხოვება ბავშვის მინდობილობის დამოწმებული დოკუმენტი. თუ ეს დოკუმენტები მიიღეს თურქეთის ხელისუფლებისგან, უნდა გააჩნდეს ელექტრონული ხელმოწერა / ხელმოწერა და ბეჭედი / დალუქული, თუ ისინი უცხოეთიდან არის მიღებული, მათ უნდა ჰქონდეთ აპოსტილი და  თარგმანი თურქულ ენაზე. თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)

თუ პიროვნება თვრამეტ წელზე პატარაა უცხოეთში მყოფი დედის/მამის მიერ გაცემული მინდობილობა, თურქეთში მყოფ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე გაცემული.

საჭიროა ქორწინების მოწმობა ან ქორწინების დამადასტურებელი დოკუმენტის დამოწმებული ქსეროასლი.(ზოგადად პირველი 3 გვერდი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას). თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )

შემდგომი განაცხადებისთვის წინა ბინადრობის ნებართვა ბარდება და ქსეროასლი თან ერთვის განაცხადის დოკუმენტებს.

  1. განმცხადებლის სიახლოვე

დავად პირისგან

 • საჭიროა ქორწინების მოწმობა ან ქორწინების დამადასტურებელი დოკუმენტის დამოწმებული ქსეროასლი.(ზოგადად პირველი 3 გვერდი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას). თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)

სპონსორისგან; (ხელმისაწვდომია განაცხადზე)

 • საერთო დოკუმენტები
  1. სპონსორის არასრულწლოვანი შვილი

თავად პირისგან;

 • საერთო დოკუმენტები

სპონსორიდან; (ხელმისაწვდომია განაცხადზე)

 • დედის ან მამის არ ყოფნის შემთხვევაში (გარდაცვალების შემთხვევაში მეორე მეუღლემ უნდა წარადგინოს გარდაცვალების მოწმობა) თანხმობის მოწმობა (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)
 • განქორწინების შემთხვევაში ბავშვის მეურვეობის დოკუმენტი (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )
 • დაბადების მოწმობა (თუ პასპორტში ან მის შემცვლელ დოკუმენტში ვერ ხერხდება დედისა და მამის დადგენა, მოითხოვება დაბადების მოწმობა.(თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)
  1. სპონსორის ზრუნველობაში მყოფი ბავშვი

თავად პირისგან;

 • საერთო დოკუმენტები

სპონსორისგან (ხელმისაწვდომია განაცხადზე)

 • დედის ან მამის არ ყოფნის შემთხვევაში (გარდაცვალების შემთხვევაში მეორე მეუღლემ უნდა წარადგინოს გარდაცვალების მოწმობა) თანხმობის მოწმობა (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)
 • განქორწინების შემთხვევაში ბავშვის მეურვეობის დოკუმენტი (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )
 • დაბადების მოწმობა (თუ პასპორტში ან მის შემცვლელ დოკუმენტში ვერ ხერხდება დედისა და მამის დადგენა, მოითხოვება დაბადების მოწმობა.(თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)
  1. სპონსორის მეუღლის არასრულწლოვანი ბავშვი

თავად პირისგან;

 • საერთო დოკუმენტები

სპონსორისგან (ხელმისაწვდომია განაცხადზე)

 • დედის ან მამის არ ყოფნის შემთხვევაში (გარდაცვალების შემთხვევაში მეორე მეუღლემ უნდა წარადგინოს გარდაცვალების მოწმობა) თანხმობის მოწმობა (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)
 • განქორწინების შემთხვევაში ბავშვის მეურვეობის დოკუმენტი (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )
 • დაბადების მოწმობა (თუ პასპორტში ან მის შემცვლელ დოკუმენტში ვერ ხერხდება დედისა და მამის დადგენა, მოითხოვება დაბადების მოწმობა.(თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)
 • ქორწინების მოწმობა ან წორწინების დამადასტურებელი დოკუმენტის დამოწმებული ფოტოასლი (ინფორმაციის შემცველი ფურცლები) (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)
  1. სპონსორის მეუღლის მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი

თავად პირისგან;

 • საერთო დოკუმენტები

სპონსორისგან (ხელმისაწვდომია განაცხადზე)

 • დედის ან მამის არ ყოფნის შემთხვევაში (გარდაცვალების შემთხვევაში მეორე მეუღლემ უნდა წარადგინოს გარდაცვალების მოწმობა) თანხმობის მოწმობა (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )
 • განქორწინების შემთხვევაში ბავშვის მეურვეობის დოკუმენტი (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )
 • დაბადების მოწმობა (თუ პასპორტში ან მის შემცვლელ დოკუმენტში ვერ ხერხდება დედისა და მამის დადგენა, მოითხოვება დაბადების მოწმობა.(თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები )
 • ქორწინების მოწმობა ან წორწინების დამადასტურებელი დოკუმენტის დამოწმებული ფოტოასლი (ინფორმაციის შემცველი ფურცლები) (თუ აღებულია თურქეთის ორგანოებიდან (ასევე შეგიძლიათ აიღოთ პროვინციის/რაიონის მოსახლეობის დირექტორატისგან) უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი/ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული/დალუქული, თუ დოკუმენტი აღებულია უცხოეთიდან, უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული, თურქულად ნათარგმნი და აპოსტილით დამოწმებული.  თუ ქვეყანა წარმოადგენს აპოსტილის შეთანხმების არა მხარე ქვეყანას, ამ შემთხვევაში მოცემული დოკუმენტები დამტკიცებული უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის ორგანოების მიერ (საკონსულოს მიერ დამტკიცება და საგარაეო საქმეთა სამონისტროსი ან ამ მხრივ უდლებამოსისლი თურქეთის ორგანოები)

Yorumlar (0)
15
açık
Köşe Yazarlarımız Tümü