არეალს მიღმა და ლურჯი ბარათი

არეალს მიღმა და ლურჯი ბარათი

სამუშაო ნებართვა 30.03.2021, 22:42 21.04.2021, 14:29
არეალს მიღმა და ლურჯი ბარათი

არეალს მიღმა დარჩენილები

საერთაშორისო შრომითი No6735 კანონი, რომელიც არეგუირებს საერთაშორისო შრომის პოლიტიკის განსაზღვრას, განხორციელებას, მონიტორინგსა და უცხოელების დასაქმების ნებართვებს და სამუშაო ნებართვის გათავისუფლების პროცედურებს, რომელიზ ძალაშია 13.08.2016 წლიდან უფიციალურ გაზეთში გამოქვეყნებიდან, ამ კანონის 27-ე მუხლის მე-7 მუხლი და No4817 კანონი უცხოელების სამუშაო ნებართვების შესახებ კანონი გაუქმდა.

No 6735 შრომის საერთაშორისო კანონი მოიცავს;

თურქეთში სამუშაოდ განმხადებელ უცხოელებს და მომუშავე უცხოელებს,

უცხოელები, რომლებიც მიმართავენ ან ამჟამად გადიან პროფესიული სწავლებას დამსაქმებელთან,

უცხოელები, რომლებიც მიმართავენ სტაჟირებას ან გადიან სტაჟირებას,

თურქეთში საზღვარგარეთის მომსახურების მიმწოდებელი დროებითი უცხოური კვალიფიკაციის მქონე უცხოელები,

კერძო ან იურიდიული პირები, რომლებიც მიმართავენ უცხოელების დასასაქმებლად ან ამუშავებენ უცხოელებს.

საერთაშორისო შრომის აქტის No 6735 კანონის მიხედვით ან  თურქეთის ორმხრივი ან მრავალმხრივი ხელშეკრულებებისაა და საერთაშორისო შეთანხმებების მიხედვით მითითებულ  სამუშაო ნებართვაში უცხოელებს შეუძლიათ იმუშაონ სამუშაო ნებართვის გარეშე ან იმუშაონ მათთვის განსაზღვრული ფუნქციების შესაბამისად.

No5901 თურქეთის მოქალაქეობის კანონის 28-ე მუხლის მიხედვით პირების (მათ, ვისაც აქვს ლურჯი ბარათის მიღების უფლება) უფლებები დაცულია.

თურქეთის ორმხრივი ან მრავალმხრივი შეთანხმებებსა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების დებულებები დაცულია.

ლურჯი ბარათის მფლობელები და ისინი, ვინც მოიპოვეს ლურჯი ბარათის მიღების უფლება

საერთაშორისო შრომის კანონის No 6735 მე -6 მუხლის მეოთხე პუნქტი მოიცავს შემდეგ დებულებას: “ისინი, ვინც ექვემდებარება თურქეთის მოქალაქეობის შესახებ 29/5/2009 წლის  N5901 კანონის 28-ე მუხლს, აქვთ მუშაობის უფლება.”

No:5901 თურქეთის მოქალაქეობის კანონის 9/5/2012 წლის და No:6301 კანონის 28-ე მუხლის შეცვლილი სამი პუნქტი:

  1. ისინი, ვინც დაბადებიდან გახდებიან თურქეთის მოქალაქეები და უარს იტყვიან თურქეთის მოქალაქეობაზე უარის თქმის ნებართვით, ხოლო მათი მესამე ხარისხამდე შთამომავლები კვლავ სარგებლობენ თურქეთის მოქალაქეებისთვის მინიჭებული იგივე უფლებებით, გარდა ამ მუხლში მოცემული გამონაკლისებისა. დაცულია ეროვნული უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის შესახებ დებულებები.
  2. ამ მუხლით გათვალისწინებულ პირებს არ აქვთ არჩევნებში მონაწილების მიღება, სატრანსპორტო საშუალებების ან საყოფაცხოვრებო საქონლის იმპორტისა და სამხედრო სამსახურის შესრულების უფლება. ამ პირთადაცუია უფლებები სოციალურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით და ამ უფლებების გახორციელებისას ისინი ექვემდებარებიან შესაბამისი კანონების დებულებებს.
  3. ამ მუხლის მოქმედებაში მყოფ პირებს არ შეუძლიათ დასაქმდნენ საჯარო სამსახურში, თუმცა ისინი შეძლებენ დასაქმდნენ საჯარო სამსახურში ან ორგანიზაციებში, როგორც დროებითი ან კონტრაქტორი პირები.

Ამ კონტექსტში; მათ, ვისაც ლურჯი ბარათის მიღების უფლება აქვთ. No5901 კანონის 28-ე მუხლის შესაბამისად, არ სჭირდებათ სამუშაო ნებართვის მოპოვება სამინისტროდან,  No:6767 კანონის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ შესრულდება  ეროვნულ კანონმდებლობაში ამ პროფესიის  ვალდებულებები და დაცული იქნება სპეციალური კანონების დებულებები. სამუშაო ნებართვის მოთხოვნებს მათთვის, ვისაც ლურჯი ბარათის მიღების უფლება აქვს, სამინისტრო ან ახორციელებს.

Yorumlar (0)
15
açık
Köşe Yazarlarımız Tümü