სამუშაო ნებართვის შეფასების კრიტერიუმები

სამუშაო ნებართვის შეფასების კრიტერიუმები

სამუშაო ნებართვა 30.03.2021, 22:56 21.04.2021, 14:29
სამუშაო ნებართვის შეფასების კრიტერიუმები

ქვემოთ მოცემულია,განმცხადებლის სამუშაო ადგილებისა და უცხოელების მიერ მოთხოვნილი შეფასების კრიტერიუმები, რომლებიც განისაზღვრება უცხოელთა სამუშაო ნებართვის მოთხოვნებთან დაკავშირებით დაგანსაზღვრულია „უცხოელთა სამუშაო ნებართვების შესახებ“ კანონის სააღსრულებო რეგულაციის მე -13 მუხლის თანახმად, რომელიც კვლავ მოქმედებს საერთაშორისო შრომის კანონის No6735 კანონის 1-ლი დროებითი მუხლის მეოთხე პუნქტის შესაბამისად;

 1. სამუშაო ადგილზე სადაც ითხოვენ სამუშაო ნებართვას სავალდებულოა მინიმუმ ხუთი თურქეთის მოქალაქის დასაქმება. თუ უცხოელი, რომელიც ითხოვს ნებართვას, კომპანიის პარტნიორია, ხუთკაციანი დასაქმების პირობა  სამინისტროს მიერ გაცემული ერთწლიანი სამუშაო ნებართვის ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში მოითხოვება.თუ ერთიდაიმავე სამუშაო ადგილზე ერთზე მეტი უცხოელისთვის ნებართვის აღება მოითხოვება, ყოველი ერთი უცხოელისთვის ხუთი თურქეთის მოქალაქის დასაქმების პირობა აუცილებელია.
 2. სამუშაო ადგილის ანაზღაურებადი კაპიტალი უნდა იყოს მინიმუმ 100,000 TL ან მთლიანი გაყიდვები უნდა იყოს მინიმუმ 800,000 TL ან გასული წლის ექსპორტის თანხა უნდა იყოს მინიმუმ 250,000 USD.
 3. თუ დასაქმების ნებართვას ითხოვს ასოციაცია ან ფონდები არ გამოიყენება მე-2 მუხლი, ხოლო უცხოური სახელმწიფო ავიაკომპანიების თურქეთში წარმომადგენლებისთვის, საგანმანათლებლო სექტორისთვის და მომსახურეობის სფეროში მომუშავე უცხოელების სამუშაო ნებართვების შეფასებისას არ გამოიყენება 1-ლი და მე-2 მუხლები.
 4. სავალდებულოა, რომ კომპანიის უცხოელი პარტნიორი, რომელიც ითხოვს ნებართვას, უნდა ჰქონდეს კაპიტალის წილის არანაკლებ 20%, არანაკლებ 40 000 თურქული ლირა.
 5. დამსაქმებლის მიერ უცხოელისთვის გადასახადად გამოცხადებული ყოველთვიური ხელფასი უნდა იყოს შესაბამისობაში უცხოელის მოვალეობასა და კომპეტენციასთან. შესაბამისად, განაცხადის შეტანის დღიდან მოქმედი მინიმალური ხელფასის გათვალისწინებით, უცხოელისთვის გადასახდელი ხელფასი უნდა იყოს მინიმუმ;
 • მაღალ თანამდებობაზე მომუშავე ხელმძღვანელებისა და პილოტებისთვის ხელფასი უნდა იყო მინიმალურ ხელფასზე 6.5ჯერ მეტი.
 • ოფისისა და ფილიალების დირქტორებისთვის მინიმალურ ხელფასზე 4ჯერ მეტი,
 • (შესწორებული: 16.03.2012 / ÇGM5241) მინიმალურ ხელფასზე 3-ჯერ მეტი მასწავლებლებისთვის და მათთვის, ვინც იმუშავებს ისეთ სფეროში, რომლებიც საჭიროებს ცოდნას და გამოცდილებას,
 • (შესწორებული: 03.02.2012 / ÇGM2285) საყოფაცხოვრებო საქმიანობაშ მომუშავე უცხოელებისთვის მინიმუმი ხელფასი, სხვა პროფესიებზე მომუშავე უცხოელებისთვის მინიმალური ხელფასის 1.5-ჯერ მეტი.
 • (შესწორებული: 16.03.2012 / ÇGM5241) ტურიზმის სექტორში მომუშავე უცხოელების, როგორიცაა აკრობატები და სხვა მსაგვსი პროფესიები, მასაჟისტების, სპა თერაპისტების ხელფასი უნდა იყოს მინიმალურ ანაზღაურებაზე 2-ჯერ მეტი,

 1. (შესწორებულია: 01.02.2017 / UİGM-1061) სტრუქტურის ფარგლებში:

 • მინიმუმ სამვარსკვლავიანი ტურისტული საწარმოების სერტიფიცირებული კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს მიერ, სერტიფიცირებული დასასვენებელი სოფლები,

თერმული სასტუმროები ოფიციალური ორგანოებისგან მიღებული მოქმედი ლიცენზიით,

 • თურქული აბანოსაუნა-სპა და ა.შ. კონტრაქტით გათვალისწინებული ობიექტები (ხელშეკრულებით) კომპლექსში მყოფ ტურიზმის სერტიფიცირებულ ბიზნესებთან,
 • ოფიციალური ავტორიზებული სპორტული ცენტრები, სადაც დასაქმებულია მინიმუმ ოცი (20) თურქეთის მოქალაქე,
 •  უცხოური სამუშაოების მოთხოვნების სამუშაოების შეფასებისას ყურადღება მიექცევა  გამოცდილებას, როგორიცაა მასაჟისტები  და სპა თერაპევტები, ხოლო ბიზნესის და სამუშაო ადგილების მოთხოვნები, რომლებიც ამ სფეროში არ შედიან, არ იქნება დასაშვები.
 1. (შესწორებულია: 20.4.2011 / ÇGM-8108) გასართობ სექტორში და ტურიზმისა და ანიმაციის კომპანიებში უცხოელების დასაქმებისას მინიმუმ 10 თურქეთის მოქალაქის სამუშაო პიროით, თითოეულ უცხოელ თანამშრომელზე 5 თურქეთის მოქალაქე უნდა მუშაობდეს.
 2. (დამატებითი მუხლი: 20.04.2011 / CGM-810 თურქეთის ორმხრივი ან მრავალმხრივი ხელშეკრულებების პირობებით და  სახელმწიფო დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან კონტრაქტის ან საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის ხელშეკრულების ან ტენდერის პროცედურების დებულებებთან ერთად, უცხოელებთან დაკავშირებით სამუშაო ნებართვის მოთხოვნის შეფასებისას 1-ლი და მე -2 მუხლებით განსაზღვრული კრიტერიუმები შესრულდება.
 3. (დამატებითი მუხლი: 20.4.2011 / ÇGM-8108) იმ შემთხვევებში, როდესაც საჭიროა მოწინავე ტექნოლოგიების ექსპერტი ან იგივე კვალიფიკაციის თურქი ექსპერტი არ არსებობს, მე –1 და მე –2 მუხლებით განსაზღვრული კრიტერიუმები გენერალური დირექტორატის მიერ დამტკიცების საფუძველზე არ გამოიყენება.
 4. (დამატებითი მუხლი: 20.4.2011 / ÇGM-8108) პირდაპირი წესით უცხოური ინვესტიციების პირობების მატარებელ კომპანიაში ძირითადი პერსონალის გარდა დასასაქმებელ სხვა უცხოელებისთვის, 1-ლი მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმები, ქვეყნის მაშტაბით თურქეთის მოქალაქეების რაოდენობის მიხედვით გამოიყენება.

უცხოელები, რომლებიც კრიტერიუმებს არ ექვემდებარებიან

ქვემოთ ჩამოთვლილია უცხოელები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან სამუშაო ნებართვის შეფასების კრიტერიუმებს უცხოელთა სამუშაო ნებართვების შესახებ კანონის სააღსრულებო რეგულაციის დებულებების შესაბამისად და იმისათვის რომ დაასაქმონ უცხოელები სავალდებულოა აიღონ სამუშაო ნებართვა. უცხოელები, რომელთა სამუშაო ნებართვის განაცხადი დადებულია სამუშაო ნებართვის შეფასების კრიტერიუმების გარეშე. ამის დადასტურება სავალდებულოა ოფიციალური ორგანოებისგან მიღებული დოკუმენტებით.

 • უცხოელები, რომელთა დედა, მამა ან შვილები არიან თურქეთის მოქალაქეები,
 • უცხოელები, რომლებიც თურქეთის მოქალაქესთან ქორწინებაში ცხოვრობენ მინიმუმ სამი წლის განმავლობაში,
 • უცხოელები, რომლებიც არიან ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები,
 • უცხოელები, რომლებსაც აქვთ მიღებული ბინადრობის ნებართვა თურქეთისა და მონათესავე ერების პროექტების ფარგლებში,
 • უცხოელები, რომლებსაც აქვთ მიღებული ბინადრობის ნებართვა ჰუმანიტარული მოსაზრებების ფარგლებში,
 • უცხოელები, რომლებსაც მიენიჭათ ბინადრობის ნებართვა, როგორც ტრეფიკინგის მსხვერპლი,
 • უცხოელები, რომლებსაც აქვთ ბინადრობის ნებართვა მოქალაქეობის არმქონე სტატუსში.

Yorumlar (0)
15
açık
Köşe Yazarlarımız Tümü